verkeersongeval

De gemeente heeft een belangrijke taak op het gebied van openbare orde en veiligheid. De taken van de gemeente zijn gericht op de zorg voor de bevolking. Op het gebied van openbare orde en veiligheid hanteert de gemeente de volgende aandachtsgebieden:

  • veilige leef- en woonomgeving (overlast, onveiligheidgevoelens, huiselijk geweld, inbraken, diefstal);
  • veiligheid rond bedrijven (bedrijfsinbraken, uitgaan en overlast, grootschalige evenementen);
  • jeugd en veiligheid (jongerenoverlast, ‘harde kern’ problematiek);
  • fysieke veiligheid (verkeersveiligheid, brandveiligheid, risico’s aanwezige bedrijven, rampenbestrijding en crisisbeheersing);
  • integriteit en veiligheid (fraude en oplichting, georganiseerde criminaliteit, integriteit van lokaal bestuur).

Rampen en crises
De burgemeester vervult een cruciale rol tijdens rampen en zware ongevallen. In het geval van een (dreigende) ramp of zwaar ongeval heeft de burgemeester de bevoegdheid om alle bevelen of regels te geven die hij of zij nodig acht. De burgemeester heeft ook de verantwoordelijkheid over de hulpdiensten. De gemeente heeft een crisisorganisatie met getrainde medewerkers die worden opgeroepen bij een (dreiging van) calamiteit. Tijdens een calamiteit is de gemeente verantwoordelijk voor de voorlichting van de bevolking, de direct betrokkenen en media over de aard en omvang van de ramp, consequenties daarvan voor de bevolking en eventueel beleid. Andere belangrijke taken van de gemeente bij een ramp of crisis zijn: opvang en verzorging, voorzien in primaire levensbehoeften en de registratie van slachtoffers en schades. De Veiligheidsregio Zeeland (VRz) heeft een coördinerende rol bij rampen en crises. In opdracht van de gemeenten in Zeeland is de VRz er verantwoordelijk voor dat de brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening in de regio goed zijn georganiseerd.

Opleiden en oefenen
Om tijdens een calamiteit goed met elkaar samen te kunnen werken, is het van belang dat de hulpverleners elkaar goed kennen en op de hoogte zijn van elkaars werkwijze. De Gemeente Tholen oefent regelmatig met andere hulpdiensten waarbij die samenwerking centraal staat.