Haaglanden

Veiligheidsregio Haaglanden

Nederland is verdeeld in vijfentwintig veiligheidsregio’s, waar de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) er één van is. Om de veiligheid in de regio te vergroten en voorbereid te zijn op (grootschalige) incidenten, bundelen hulpdiensten en gemeenten hun krachten.De Veiligheidsregio Haaglanden bestaat uit:

De Veiligheidsregio Haaglanden werkt intensief samen met andere organisaties, zoals de gemeenten in de regio, Politie eenheid Den Haag, ministeries, provincie Zuid-Holland, defensie, energieleveranciers, ziekenhuizen en waterschappen. Om samen op te kunnen treden als het nodig is én om voorbereidingen te treffen om calamiteiten te voorkomen.

Altijd paraat!
De Veiligheidsregio Haaglanden werkt 24 uur per dag, 7 dagen in de week aan de veiligheid in de Regio Haaglanden. Zij doet dit voor alle regiogemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De burgemeesters van deze gemeenten vormen samen het bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Wat doet Veiligheidsregio voor u?
In de praktijk zult u als inwoner van Haaglanden niet heel direct te maken krijgen met de Veiligheidsregio Haaglanden. Zij opereert immers op de achtergrond en zorgt ervoor dat de hulpdiensten u afzonderlijk of samen goed kunnen helpen.

Meer informatie over de veiligheidsregio Haaglanden
 

Brandweer Haaglanden

Natuurlijk is de brandweer er om branden te blussen. Maar de brandweer doet veel meer. Of het nu gaat om het redden van mensen bij verkeersongevallen, waterongevallen, ongevallen met gevaarlijke stoffen, reddingen op hoogte of dieren in nood. Ook dát zijn taken van de brandweer.

Bij Brandweer Haaglanden werken zo’n 1.200 brandweermannen en -vrouwen, zowel vrijwilligers als beroepskrachten. De regio Haaglanden telt meerdere brandweerkazernes om ervoor te zorgen dat de brandweer in zeer korte tijd bij een brand of ongeval ter plaatse kan zijn.

Wat doet Brandweer Haaglanden?
Sinds 1 januari 2010 vormen de brandweerkorpsen in de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer één regionaal brandweerkorps: Brandweer Haaglanden. Als onderdeel van de Veiligheidsregio, zorgt Brandweer Haaglanden ervoor dat de brandweer in uw gemeente haar werk goed kan doen. Een belangrijke taak van de regionale brandweer is het opleiden en oefenen van de brandweermannen en -vrouwen. Daarnaast adviseert de regionale brandweer gemeenten bij complexe bouw- en bestemmingsplannen. Zo wordt er gekeken naar bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen. Ook de controle op brandveiligheid (vluchtroutes, aanwezige blusmiddelen) behoort tot het werk van Brandweer Haaglanden.

Meer informatie over brandweer Haaglanden

Politie Haaglanden

Politie eenheid Haaglanden draagt in de regio bij aan een veilige samenleving door wetten te handhaven en de openbare orde te bewaken. Bij Politie Haaglanden zijn ruim 4.900 mensen werkzaam. Medewerkers met allemaal een andere achtergrond, maar met één gemeenschappelijk doel: de regio Haaglanden veilig en leefbaar te houden.

Politie Haaglanden werkt ‘waakzaam en dienstbaar aan veiligheid en vertrouwen in de regio Haaglanden’. Maar dit doet de politie zeker niet alleen. Samenwerking met gemeenten, het Openbaar Ministerie en vele andere partners zoals woningcorporaties en Reclassering Nederland staat daarbij centraal. En vanzelfsprekend kan Politie Haaglanden ook niet zonder úw hulp.

Korpsprioriteiten
Het takenpakket van Politie Haaglanden is erg breed. Om toch zo efficiënt mogelijk aan veiligheid en leefbaarheid te kunnen werken, zijn vijf onderwerpen benoemd tot ‘korpsprioriteit’: woninginbraken, overvallen, veelplegers, jeugd en geweld. Het zijn onderwerpen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Woninginbraken
Woninginbraken en overvallen hebben een enorme impact op het veiligheidsgevoel van mensen. Daarom stelt Politie Haaglanden alles in het werk om het aantal inbraken en overvallen terug te dringen. Dat doet ze met name door het opsporen en aanhouden van zo veel mogelijk inbrekers en overvallers.

Veelplegers
Veel woninginbraken en overvallen worden gepleegd door veelplegers. Grofweg is deze relatief kleine groep daders verantwoordelijk voor maar liefst zo’n tachtig procent van al deze delicten. Niet voor niets spant Politie Haaglanden zich in om zo veel mogelijk van deze veelplegers in een zogenoemde ‘Inrichting Stelselmatige Daders’ te krijgen. Dit is een tweejarig traject waarbij de veelplegers niet alleen een celstraf uitzitten, maar ook intensief worden begeleid op hun terugkeer in de maatschappij.

Jeugd
Voorheen bestond de groep veelplegers voornamelijk uit verslaafden die criminele activiteiten ontplooiden om aan geld voor hun verslaving te komen. Tegenwoordig gaat het steeds vaker om jongeren die overvallen plegen of inbreken om geld te bemachtigen voor luxe goederen of gewoon voor de ‘kick’. Vaak maken deze jongeren deel uit van een jeugdgroep. Vandaar dat Politie Haaglanden ook steeds meer haar vizier richt op dit soort groepen.

Geweld tegen hulpverleners
Politie Haaglanden tolereert geen enkel (verbaal) geweld tegen politiemensen. In voorkomende gevallen doet de politie daarvan dan ook altijd aangifte. In de Nederlandse wetgeving is bepaald dat de straf bij geweld tegen politiemensen kan worden verdubbeld.

Uw hulp
Bij de aanpak van al deze punten kan Politie Haaglanden zeker niet zonder uw hulp. U weet tenslotte als geen ander wat er mis is in uw woonomgeving en waaraan de politie aandacht zou moeten besteden. Steeds vaker roept de politie dan ook uw hulp in bij het opsporen van daders of vraagt de politie of u over informatie beschikt die kan helpen bij een onderzoek. Dat gebeurt bijvoorbeeld via Burgernet. En met succes. Samen met u bouwt Politie Haaglanden zo aan een veilige regio.

Meer informatie over politie Haaglanden

Gemeenschappelijke meldkamer Haaglanden

Wanneer u in een noodsituatie hulp nodig heeft, belt u het alarmnummer 1-1-2. U komt dan terecht bij de 1-1-2 alarmcentrale van de gemeenschappelijke meldkamer Haaglanden. De centralisten van deze meldkamer staan 24 uur per dag klaar voor mensen in nood. Zij nemen meldingen aan, registreren deze en onderhouden het contact met de hulpverleners op straat. Bij een ramp of grootschalig incident vervult de meldkamer een cruciale rol bij de coördinatie en de operationele leiding. De gemeenschappelijke meldkamer in de regio Haaglanden bestaat uit de meldkamers van:

  • Ambulancezorg Haaglanden;
  • Brandweer Haaglanden;
  • Politie Haaglanden.

24 uur per dag, 7 dagen per week
De gemeenschappelijke meldkamer wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week bemand door opgeleide centralisten. Op drukke dagen, zoals tijdens Oud en Nieuw, kunnen er extra centralisten worden ingezet. Als u ooit 1-1-2 moet bellen, is het belangrijk dat u rustig blijft en dat u zo goed mogelijk antwoord probeert te geven op de vragen die de centralist u stelt. Dan gaat zo min mogelijk kostbare tijd verloren en kan snel de juiste hulp geboden worden.

Gemeenten regio Haaglanden

De gemeente heeft een belangrijke taak op het gebied van openbare orde en veiligheid. De taken van de gemeente zijn gericht op de zorg voor de bevolking. Op het gebied van openbare orde en veiligheid hanteert de gemeente de volgende aandachtsgebieden:

  • veilige leef- en woonomgeving (overlast, onveiligheidgevoelens, huiselijk geweld, inbraken, diefstal);
  • veiligheid rond bedrijven (bedrijfsinbraken, uitgaan en overlast, grootschalige evenementen);
  • jeugd en veiligheid (jongerenoverlast, ‘harde kern’ problematiek);
  • fysieke veiligheid (verkeersveiligheid, brandveiligheid, risico’s aanwezige bedrijven, rampenbestrijding);
  • integriteit en veiligheid (fraude en oplichting, georganiseerde criminaliteit, integriteit van lokaal bestuur).

Rampen en crises
De burgemeester vervult een cruciale rol tijdens rampen en zware ongevallen. In het geval van een (dreigende) ramp of zwaar ongeval heeft de burgemeester de bevoegdheid om alle bevelen of regels te geven die hij of zij nodig acht. De burgemeester heeft ook de verantwoordelijkheid over de hulpdiensten. De gemeente heeft een crisisorganisatie met getrainde medewerkers die worden opgeroepen bij een (dreiging van) calamiteit. Tijdens een calamiteit is de gemeente verantwoordelijk voor de voorlichting van de bevolking, de direct betrokkenen en media over de aard en omvang van de ramp, consequenties daarvan voor de bevolking en eventueel beleid. Andere belangrijke taken van de gemeente bij een ramp of crisis zijn: opvang en verzorging, voorzien in primaire levensbehoeften en de registratie van slachtoffers en schades. De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) heeft een coördinerende rol bij rampen en crises. In opdracht van de gemeenten in de regio Haaglanden is de VRH er verantwoordelijk voor dat de brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening in de regio goed zijn georganiseerd.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR)

Als er een groot ongeval of een ramp in de regio plaatsvindt, coördineert de Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie (GHOR) de inzet van de geneeskundige hulpverlening. De meeste incidenten kunnen prima worden bestreden door ambulance, brandweer en politie. Pas als er sprake is van een grootschalig incident komt de GHOR in beeld. Zij treedt dan op als verantwoordelijke dienst voor de coördinatie en regie van de geneeskundige hulpdiensten. Het redden, verzorgen en opvangen van slachtoffers heeft daarbij de prioriteit.

De GHOR werkt nauw samen met de brandweer, politie, meldkamer en de gemeenten in de regio. Als zich bijvoorbeeld een incident voordoet waarbij mogelijk gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen, treedt de GHOR met de brandweer in overleg over eventuele gezondheidsrisico’s voor omwonenden.

Advies bij evenementen
Bij het verlenen van vergunningen voor (middel)grote evenementen vraagt de gemeente advies aan de GHOR. De GHOR beoordeelt de gezondheidsaspecten van het evenement: hoe zit het met de calamiteitenroutes en hoeveel geneeskundige medewerkers (arts, EHBO, ambulancepersoneel) dienen er bij het evenement aanwezig te zijn?

Ingrijpende gebeurtenissen
Ingrijpende gebeurtenissen, bijvoorbeeld een gezinsdrama of een groot ongeval hebben vaak grote gevolgen voor direct betrokkenen en de omgeving. Tijdens en na zulke ingrijpende gebeurtenissen coördineert de GHOR de zorg aan slachtoffers en betrokkenen. Deze zorg is erop gericht structuur, veiligheid en rust te bieden en om maatschappelijke onrust te voorkomen. De GHOR werkt daarbij samen met Slachtofferhulp, Maatschappelijk Werk en de Geestelijke Gezondheidszorg. Ook oefent de GHOR met het Rode Kruis om voorbereid te zijn op het opvangen van grote groepen burgers in een opvangcentrum, bijvoorbeeld na een grote brand.

Opleiden en oefenen
Om tijdens een calamiteit goed met elkaar samen te kunnen werken, is het van belang dat de hulpverleners elkaar goed kennen en op de hoogte zijn van elkaars werkwijze. De GHOR oefent regelmatig met andere hulpdiensten waarbij die samenwerking centraal staat.